Zaznacz stronę

Kalkulator miesięcznych wpłat na PFRON online

Kalkulator PFRON służy do obliczania wysokości miesięcznej, obowiązkowej wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Narzędzie zaprojektowano tak, że jego zastosowanie nie wymaga specjalistycznej wiedzy, a dane wprowadzone są na wzór deklaracji DEK-I-0, którą firma składa do Funduszu.

Wystarczy, że wpiszesz zatrudnienie i wybierzesz miesiąc, a system samodzielnie wyliczy:

 • brakującą liczbę etatów do osiągnięcia ustawowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych 6%,
 • wysokość miesięcznej składki na PFRON.

Wpisując inne dane, sprawdź, o jaką kwotę możesz pomniejszyć swoją wpłatę na PFRON. Sprawdź, o ile niższa będzie wpłata, jeśli skorzystać z ulg we wpłacie na PFRON lub jeśli zatrudnisz pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Chwilka, ładuję oprogramowanie kalkulatora PFRON

%

kto dokonuje wpłat na PFRON

Składki na PFRON. Kogo dotyczą wpłaty na PFRON?

Podstawowym kryterium powstania obowiązku dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON jest wielkość zatrudnienia w firmie.

Obowiązek wpłaty mają firmy, których zatrudnienie w przeliczeniu na etaty przekroczyło 25 osób, którzy nie zatrudniają pracowników niepełnosprawnych lub poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na etaty w stosunku do całości zatrudnienia jest niższy niż 6%.

W przypadku publicznej lub niepublicznej uczelni, szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, placówki resocjalizacyjnej, żłobka i klubu dziecięcego obowiązek wpłaty dotyczy podmiotów, których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2% w stosunku do całości zatrudnienia.

Wyliczanie wpłaty na PFRON. Jak obliczyć składkę na PFRON?

Wysokość wpłaty na PFRON pracodawca musi obliczyć samodzielnie. Może wykorzystać formularze deklaracji dostępne w systemie e-PFRON2. W sieci jest wiele poradników dotyczących PFRON logowanie.

Sposób wyliczenia wpłaty sprecyzowany jest w art 21.1 Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy jest obowiązany, z zastrzeżeniem ust.2–5 i art.22, dokonywać miesięcznych wpłat na Fundusz, w wysokości kwoty stanowiącej iloczyn 40,65% przeciętnego wynagrodzenia i liczby pracowników odpowiadającej różnicy między zatrudnieniem zapewniającym osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości 6% a rzeczywistym zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Źródło: Ustawa z dnia 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

kalkulator wpłaty na pfron pracodawców
wzór na obliczenie wpłaty na pfron

Wpłata na PFRON. Wzór na wyliczenie składki

Wysokość wpłaty miesięcznej wpłaty z powodu nie osiągania wymaganego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych 6% wyliczana jest według wzoru:

K = 0,4065 x PW x [(ZOG x 0,06) – ZON)]

we wzorze:

K – kwota wpłaty na PFRON
PW – przeciętne wynagrodzenie PFRON
ZON – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w etatach
ZOG – stan zatrudnienia ogółem w firmie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w etatach

Rozliczenie wpłaty na deklaracji PFRON

Niezależnie czy jesteś pracodawcą zobowiązanym czy zwolnionym z dokonywania wpłat na PFRON masz obowiązek złożenia deklaracji. Przedsiębiorca raportuje wielkość zatrudnienia ogółem, zatrudnienia osób niepełnosprawnych, nabytych ulg oraz wykorzystanych pomniejszeń wpłaty.

Przedsiębiorca nie osiągający 6 procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych składa miesięczną deklarację DEK-I-0.

Jak wypełnić deklarację PFRON

l
Pole 13. Zatrudnienie ogółem
Należy wpisać przeciętne zatrudnienie wszystkich pracowników w danym miesiącu, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w etatach, wyliczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
l
Pole 15. W tym etatów osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze szczególnymi schorzeniam
Należy wpisać przeciętne zatrudnienie w danym miesiącu osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym ze szczególnymi schorzeniami w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w etatach.
l
Pole 16. w tym w etatów osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym pozostali
Należy wpisać przeciętne zatrudnienie w danym miesiącu osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym bez szczególnych schorzeń, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w etatach.
l
Pole 17. W tym w etatów osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym ze szczególnymi schorzeniami
Należy wpisać przeciętne zatrudnienie w danym miesiącu osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym zeszczególnymi schorzeniami w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w etatach.
l
Pole 18. W tym etatów osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym pozostali
Należy wpisać przeciętne zatrudnienie w danym miesiącu osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym bez szczególnych schorzeń, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w etatach.
l
Pole 19. W tym w etatów osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim
Należy wpisać przeciętne zatrudnienie w danym miesiącu osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w etatach.

Jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty PFRON?

Przy wyliczeniu przeciętnego zatrudnienia należy stosować metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu. Należy sumować stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami, świętami i dniami wolnymi od pracy i podzielić przez ilość dni w miesiącu. W dniach wolnych od pracy należy przyjąć dla tych dni stan z poprzedzającego dnia roboczego.

Przeciętne wynagrodzenie PFRON

Do obowiązkowych wpłat zobowiązani są pracodawcy, którzy osiągają zatrudnienie 25 etatów, ale nie osiągają wymaganego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Wyliczając składkę na PFRON uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału po jego ogłoszeniu.

Przeciętne wynagrodzenie ogłaszanie jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Sposoby na obniżenie obowiązkowych wpłat na PFRON

 

Przepisy określone w Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pozwalają przedsiębiorcy na obniżenie wpłaty na PFRON:

 

 1. W przypadku zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych i przekroczenia określonego w Ustawie 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w stosunku do całości zatrudnienia (Art 21 Ustawy).
 2. W przypadku zakupu towarów lub usług (z wyłączeniem handlu) od firm upoważnionych do udzielania ulg we wpłacie na PFRON (Art 22 Ustawy).
pracownik niepełnosprawny pfron

Zatrudnienie pracowników niepełnosprawnych i obniżenie wpłaty na pfron

wpłata na pfron obniżenie wpłaty

Obniżenie wpłaty na pfron dzięki zakupom towarów i usług

Kalkulator składek na PFRON. Jak z niego korzystać?

Stworzyliśmy kalkulator wpłat na PFRON, aby pomóc przedsiębiorcom w zrozumieniu sposobu wyliczenia miesięcznych składek wpłacanych do PFRON. Wskazuje jak zmiany w zatrudnieniu bądź nabycie ulg wpływa na wysokość opłaty.

Kalkulator wpłaty na PFRON online to specjalistyczna strona, która zapewnia bezpłatny kalkulator online, z funkcjonalnością podobną do popularnych stron z kalkulatorami podatkowymi, kalkulatorami wynagrodzeń bądź kalkulatorami oszczędności. Dzięki czemu możliwe jest obliczenie miesięcznej składki odprowadzanej do Funduszu z dowolnego miejsca. Aby wyliczyć wpłatę PFRON przy pomocy naszego kalkulatora, wystarczy urządzenie z dostępem do internetu. Dostęp jest możliwy poprzez dowolną przeglądarkę internetową zainstalowaną na komputerze, tablecie bądź telefonie komórkowym. Naszą aplikację testowaliśmy rozdzielczościach HD, Full HD oraz 4K na przeglądarkach FireFox, Opera, Chrome oraz Safari. Za każdym razem, gdy wejdziesz na naszą stronę, kalkulator zostanie zaktualizowany i zapewni najnowsze ustawienia. Zostanie on po prostu załadowany bezpośrednio w przeglądarce, a użytkownik uzyska natychmiastowy dostęp do najnowszej wersji kalkulatora online bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Nasz kalkulator wpłaty na PFRON jest całkowicie bezpłatny i może zastąpić logowanie PFRON. Zastrzegamy jednak, iż wszelkie dane mają charakter wyłącznie poglądowy i w żaden sposób nie mogą być traktowane jako gwarancja wysokości wpłaty, bądź alternatywą do składania deklaracji DEK-I-0.

Przy okazji przypominamy, że deklaracje PFRON składa się do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Wpłatę do PFRON należy dokonać do 20 dnia każdego miesiąca, w którym powstał obowiązek wpłaty na PFRON.

Jaką deklarację składać do PFRON?

Deklaracje składają wszyscy pracodawcy, nawet tacy, którzy przekroczyli wymagany wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pracodawcy, którzy zobowiązani są do wpłat składają deklaracje. Pracodawcy zwolnieni z wpłat składają informacje. Dokumenty potwierdzają wielkość zatrudnienia ogółem oraz wielkość zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Oczywiste jest, że składane deklaracje muszą być wypełnione zgodnie z przepisami.

deklaracja miesięczna DEK-I-0
Składana przez przedsiębiorców, którzy nie osiągają wymaganego 6% wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
deklaracja miesięczna DEK-I-a

Składana przez państwową i samorządową jednostkę organizacyjną będącą jednostką budżetową, zakładem budżetowym albo gospodarstwem pomocniczym, instytucją kultury oraz jednostką organizacyjną zajmującą się statutowo ochroną dóbr kultury uznanych za pomnik historii, która nie osiąga wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%.

deklaracja miesięczna DEK-I-b
Składana przez publiczne i niepubliczne uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki, inne formy wychowania przedszkolnego, placówki opiekuńczo-wychowawcze, regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne, interwencyjne ośrodki preadopcyjne, placówki resocjalizacyjne i kluby dziecięce, które nie osiągają wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 2%.
deklaracja miesięczna DEK-I-u
Jest to załącznik do deklaracji miesięcznych DEK-I-0, DEK-I-a albo DEK-I-b, składane jeśli podmiot korzysta z obniżenia wpłat na PFRON, tzw. ulg PFRON.
deklaracja miesięczna DEK-II-a
Składana przez Zakłady Pracy Chronionej.
deklaracja miesięczna DEK-II-b
Składana przez pracodawców, którzy prowadzą zakład aktywności zawodowej.
deklaracja miesięczna DEK-II-u
Składana przez sprzedających wystawiających informacje o kwocie obniżenia wpłat na PFRON z naruszeniem obowiązujących przepisów.
deklaracja miesięczna DEK-W
Składana przez pracodawców, którzy nie wydzielili lub nie zorganizowali stanowiska pracy dla pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku.
deklaracjaroczna DEK-R
Składana przez podmioty, które w ciągu roku kalendarzowego miały obowiązek złożenia przynajmniej jednej deklaracji miesięcznej.
deklaracja ewidencyjna DEK-Z
Składana w chwili rejestracji w PFRON jako podmiot zobowiązany do wpłat lub w przypadku zmiany danych ewidencyjnych, np. adresu bądź nazwy.
informacja miesięczna INF-1
Składana przez podmioty osiągające wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6% (lub 2%) oraz przez pracodawców niedziałającym w celu osiągnięcia zysku tj. domy pomocy społecznej, hospicja lub zakłady opiekuńczo-lecznicze, przez publiczne lub niepubliczne jednostki organizacyjne niedziałające w celu osiągnięcia zysku, których wyłącznym przedmiotem prowadzonej działalności jest rehabilitacja społeczna i lecznicza, edukacja osób niepełnosprawnych lub opieka nad osobami niepełnosprawnymi.
informacja roczna INF-2
Składana przez podmioty, które w ciągu roku kalendarzowego miały obowiązek złożenia przynajmniej jednej informacji INF-1.
informacja ewidencyjna INF-Z
Składana przez pracodawców, którzy nie wydzielili lub nie zorganizowali stanowiska pracy dla pracownika, który w wyniku wypadku przy pracy lub choroby zawodowej utracił zdolność do pracy na dotychczasowym stanowisku.

INF-Z (informacja ewidencyjna) – składasz, jeśli rejestrujesz się w PFRON jako zwolniony
z wpłat lub jeśli zmieniłeś dane ewidencyjne – nazwę, adres itp.

informacja roczna INF-I-u
Składana przez sprzedających, którzy wystawili przynajmniej jedną informację o kwocie obniżenia wpłat na PFRON (czy wystawili INF-U) w ciągu miesiąca sprawozdawczego.

Kiedy warto skorzystać z kalkulatora wpłat na PFRON?

Zastanawiasz się, kiedy najkorzystniej będzie sięgnąć po pomoc naszego kalkulatora? Okazuje się, że to bardzo uniwersalne narzędzie, które może przydać się w wielu sytuacjach:

 • planujesz zwiększyć zatrudnienie w firmie i chcesz policzyć wzrost kosztów związanych ze wzrostem składki PFRON,
 • chcesz obliczyć oszczędności dzięki zatrudnieniu pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • chcesz się dowiedzieć, jak korzystne będzie zatrudnienie pracownika niepełnosprawnego o wyższym stopniu niepełnosprawności i schorzeniu szczególnym,
 • chcesz policzyć, o ile niższą składkę PFRON będziesz odprowadzał kupując usługi lub towary od firmy udzielającej ulg we wpłacie na PFRON,
 • lub po prostu chcesz sprawdzić jakie działanie spowoduje optymalizację kosztów PFRON.

 

Jak skorzystać z kalkulatora wpłat PFRON?

Umożliwiamy skorzystanie z zaawansowanego kalkulatora wpłat na PFRON, który pozwala na dokładne określenie wszelkich kosztów związanych ze składkami na PFRON. Co ważniejsze, kalkulator jest bardzo intuicyjny, stworzony na wzór deklaracji PFRON.  Dzięki niemu samodzielna będzie prosta, a kalkulator z pewnością pomoże w decyzjach, gwarantując rzetelne dane.

Co zrobić, by w pełni skorzystać ze wszystkich możliwości kalkulatora?

Konieczne jest wybranie odpowiedniego miesiąca, ponieważ co kwartał zmienia się wysokość przeciętego wynagrodzenia. Jest to wartość, która uwzględniana jest przy wyliczeniu wpłaty na PFRON. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych o zatrudnieniu. Ważne jest, aby dane podane były w etatach. W przypadku zatrudnienia pracownika na część etatu lub bądź przez część miesiąca konieczne jest wyliczenie przeciętnego zatrudnienia tej osoby w danym miesiącu.

Przy wyliczeniu przeciętnego zatrudnienia konieczne jest stosowanie metody średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu. Należy sumować stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami, świętami i dniami wolnymi od pracy i podzielić przez ilość dni w miesiącu. W dniach wolnych od pracy należy przyjąć dla tych dni stan z poprzedzającego dnia roboczego.

W przypadku firm korzystających z ulg we wpłacie na PFRON wystarczy podać wartość pomniejszenia we wpłacie. System automatycznie skoryguje wysokość należnej składki PFRON.

 

Częste pytania pracodawców związane z wpłatami na PFRON

Jak obliczyć przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty PFRON?

Przy wyliczeniu przeciętnego zatrudnienia należy stosować metodę średniej arytmetycznej ze stanów dziennych w miesiącu. Należy sumować stan zatrudnienia z każdego dnia w miesiącu, łącznie z niedzielami, świętami i dniami wolnymi od pracy i podzielić przez ilość dni w miesiącu. W dniach wolnych od pracy należy przyjąć dla tych dni stan z poprzedzającego dnia roboczego.

Co to jest przeciętne wynagrodzenie PFRON?

Wyliczając składkę na PFRON uwzględnia się przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej z poprzedniego kwartału po jego ogłoszeniu. Przeciętne wynagrodzenie ogłaszanie jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i publikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w sprawie przeciętnego wynagrodzenia, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Jak wyliczyć wysokość wpłaty na PFRON?

Wysokość wpłaty miesięcznej wpłaty z powodu nie osiągania wymaganego wskaźnika zatrudniania osób niepełnosprawnych 6% wyliczana jest według wzoru:

K = 0,4065 x PW x [(ZOG x 0,06) – ZON)]

we wzorze:

 • K – kwota wpłaty na PFRON
 • PW – przeciętne wynagrodzenie PFRON
 • ZON – stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w etatach
 • ZOG – stan zatrudnienia ogółem w firmie w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w etatach

Kogo dotyczą wpłaty na PFRON?

Podstawowym kryterium powstania obowiązku dokonywania miesięcznych wpłat na PFRON jest wielkość zatrudnienia w firmie. Obowiązek wpłaty mają firmy, których zatrudnienie w przeliczeniu na etaty przekroczyło 25 osób, którzy nie zatrudniają pracowników niepełnosprawnych lub poziom zatrudnienia osób niepełnosprawnych w przeliczeniu na etaty w stosunku do całości zatrudnienia jest niższy niż 6%.

W przypadku publicznej lub niepublicznej uczelni, szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, placówki opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej , interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, placówki resocjalizacyjnej, żłobka i klubu dziecięcego obowiązek wpłaty dotyczy podmiotów, których wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 2% w stosunku do całości zatrudnienia.

Co może wyliczyć kalkulator PFRON?

Kalkulator PFRON oblicza obowiązkową wpłatę na PFRON. Pracodawca może też wyliczyć potencjalną, możliwą do uzyskania obniżoną wysokość wpłat na PFRON.

Jak obniżyć wpłaty na PFRON?

Jednym ze sposobów na obniżenie wpłaty na PFRON jest skorzystanie z możlliwości określonej w art 22 Ustawy o rehabilitacji.

Wpłaty na Fundusz, ulegają obniżeniu z tytułu zakupu produkcji lub usługi, z wyłączeniem handlu, odpowiednio wytworzonej lub świadczonej przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, który osiąga wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych zaliczonych do:

 • znacznego stopnia niepełnosprawności lub
 • umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, w odniesieniu do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych

w wysokości co najmniej 30%